آثار گنجينه موزه در اختيار امين اموال است

8

آثار گنجينه موزه در اختيار امين اموال است

پيرو انتشار مصاحبه اي از سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران درباره آثار گنجينه موزه و نگهداري آثار و بر اساس ضرورت تبيين ضوابط نگهداري آثار و اموال دولتي، شيوه نگهداري آثار گنجينه توضيح داده مي شود.

به گزارش روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، مسئوليت نگهداري از اموال و آثار دولتي در نهادها و وزارتخانه هاي دولتي با امين اموال و جمعدار اموال است و مسئوليت آثار گنجينه موزه هنرهاي معاصرتهران از ابتداي تاسيس موزه با امين اموال موزه بوده است و هنوز هم همين روال ادامه دارد.

آثارگنجينه موزه هنرهاي معاصر تهران براساس مقررات دراختيار امين اموال موزه است و طبق قوانين و مقررات امين اموال مي بايست كارمند رسمي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي باشد كه با معرفي موزه هنرهاي معاصر تهران و تاييد ذيحسابي وزارت متبوع مي تواند به عنوان امين اموال فعاليت كند، بنابراين در هيچ دوره اي آثار گنجينه به مديران موزه تحويل داده نشده بلكه در اختيار و تحويل امين اموال بوده است.

موزه هنرهاي معاصر تهران از آغاز فعاليت خود تاكنون دو امين اموال را تجربه كرده است، امين اموال نخست موزه از آغاز به كار موزه هنرهاي معاصر تهران تا سال 1388 كه به بازنشستگي رسيد، اموال و آثار گنجينه را در اختيار داشت و پس از آن هم شخص ديگري از كارمندان رسمي با معرفي موزه و تاييد ذيحسابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان امين اموال آثار گنجينه را از امين اموال قبلي تحويل گرفت.

بنابراين اينكه مديران موزه هنرهاي معاصر تهران آثار گنجينه را از مدير قبلي تحويل نگرفته اند، نكته عجيب و غير معمول و خلاف مقررات نيست و در هيچ دوره اي مدير موزه آثار گنجينه را تحويل نگرفته است بلكه بر اساس ضوابط و مقررات ،آثار گنجينه هميشه در اختيار امين اموال بوده است،چنانكه اموال يك سازمان يا وزارتخانه از قبيل تجهيزات ، ميز ، صندلي و … به امين اموال همان سازمان يا وزارتخانه تحويل داده مي شود.

برچسب‌ها: