Dubai CityTellers

dubai-citytellers

شهری از دل بیابان سربرآورده است که برای بعضی فانوسی دریایی، و برای بعضی دگر داستانی عبرتانگیز از بلندپروازیهای بیجای بشری است. «دبی» دنیایی است از بناهای معماریهای چشمگیر، که مردم و سرمایههای کلان را توامان بهسوی خود فرامیخواند اما موفقیت این شهر به چیزی پشت آن ظاهر مجلل، به چیزی ورای آسمانخراشهایش وابسته است: کسی باید سرویس آن تجملات را تامین کند؛ و کسی دیگر باید آن آسمانخراشها را با دستانش بسازد.

Dubai CityTellers

کارگردان: Franceso Jodice
محصول 2010

پنجشنبه، 21 مرداد ماه 1395
موزهی هنرهای معاصر تهران
ساعت 5

این برنامه برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.

[طراح پوستر: سام کشمیری]

برچسب‌ها: