گنجینه

موزه هنرهای معاصر تهران دارای گنجینه بسیار بزرگ و ارزشمندی است که شامل بیش از ۳۰۰۰ اثر هنری می شود. در بخش گنجینه وبسایت موزه هنرهای معاصر تهران بعد از نزدیک به چهل سال و برای اولین بار به مرور این آثار، همراه با اطلاعات مربوط به آن‌ها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

جستجوی پیشرفته

Filter by Custom Post Type
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
فیلتر بر اساس هنرمند
فیلتر بر اساس مدیوم

فیلتر بر اساس زمان خلق اثر
فیلتر بر اساس زمان تولد هنرمند


فیلتر بر اساس کشور
فیلتر بر اساس زمان وفات هنرمند


فیلتر بر اساس سبک یا مکتب
فیلتر بر اساس مواد به کار گرفته شده

{ "homeurl": "http://www.tmoca.com/", "resultstype": "isotopic", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "جستجوی شما موفق نبود.", "didyoumeantext": "آیا شما در جستجوی این واژه هستید:", "defaultImage": "http://www.tmoca.com/modules/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 0, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 1, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 10, "iitemsWidth": 350, "iitemsHeight": 350, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "show_more": { "url": "/fa/?s={phrase}", "action": "ajax" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "نقاشی", "count": 10 } }

جستجو بر اساس مشخصات هنرمند (نام، تولد،...)

Filter by Custom Post Type
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
فیلتر بر اساس هنرمند
فیلتر بر اساس زمان تولد هنرمند


فیلتر بر اساس کشور
فیلتر بر اساس زمان وفات هنرمند


{ "homeurl": "http://www.tmoca.com/", "resultstype": "isotopic", "resultsposition": "block", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 0, "noresultstext": "جستجوی شما موفق نبود.", "didyoumeantext": "آیا شما در جستجوی این واژه هستید:", "defaultImage": "http://www.tmoca.com/modules/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 0, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 1, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 10, "iitemsWidth": 350, "iitemsHeight": 350, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "show_more": { "url": "/fa/?s={phrase}", "action": "ajax" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "نقاشی", "count": 10 } }

جستجو بر اساس مشخصات اثر هنری (سبک، زمان، مدیوم،...)

Filter by Custom Post Type
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
فیلتر بر اساس مدیوم

فیلتر بر اساس زمان خلق اثر
فیلتر بر اساس مواد به کار گرفته شده

فیلتر بر اساس سبک یا مکتب
{ "homeurl": "http://www.tmoca.com/", "resultstype": "isotopic", "resultsposition": "block", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 0, "noresultstext": "جستجوی شما موفق نبود.", "didyoumeantext": "آیا شما در جستجوی این واژه هستید:", "defaultImage": "http://www.tmoca.com/modules/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en", "mobile": 1 }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 1, "triggeronreturn": 1, "triggerOnFacetChange": 1, "trigger": { "delay": 300, "autocomplete_delay": 310 }, "overridewpdefault": 0, "override_method": "post", "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 1, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 10, "iitemsWidth": 350, "iitemsHeight": 350, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "show_more": { "url": "/fa/?s={phrase}", "action": "ajax" }, "mobile": { "trigger_on_type": 1, "trigger_on_click": 1, "hide_keyboard": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "نقاشی", "count": 10 } }